Smluvní přepravní podmínky

smluvní přepravní podmínky DPP Praha dá práci nalézt, ale pokud neztrácíte čas prolézáním webu DPP, najde je za vás třeba google a vy můžete konečně zjistit, na co má revizor DPP nárok. pro jistotu dávám odkaz i přímo sem:
(na stránkách DPP najdete maximálně verzi z roku 2008, a to pouze přes google)

Zajímat nás bude hlavně kapitola 8 - přepravní kontrola.
Bod 1 je obecná omáčka o tom, kdo může vykonávat kontrolu, že revizor se musí legitimovat atd.
Bod 2 už je zajímavější - vysvětluje nám, kdy pasažéra může revizor kontrolovat a co od něj může požadovat:
Přepravní kontrolor je oprávněn požadovat od cestujícího předložení jízdního dokladu. Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoliv během přepravy nebo během pobytu ve vyznačeném přepravním prostoru a v okamžiku vystoupení z tramvaje nebo z autobusu nebo v okamžiku, kdy opouští přepravní prostor, předložit jízdní doklad.
Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidlo PID, byl-li k předložení vyzván ve vozidle nebo v přepravním prostoru nebo při vystoupení z vozidla nebo z přepravního prostoru. V případě jízdy bez platného jízdního dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních podmínek je přepravní kontrolor oprávněn ukládat a vybírat stanovenou přirážku a odebrat neplatnou jízdenku; o odebrání jízdenky vydá cestujícímu potvrzení. Přepravní kontrolor je také oprávněn dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišťovat osobní údaje potřebné k vymáhání uložené přirážky. Při nedodržení přepravních podmínek cestujícím je přepravní kontrolor, řidič nebo jiná pověřená osoba oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy.

Zde nám DPP vysvětluje, že pokud nám revizor dá pokyn "Skoč z okna", jedná se o pokyn "závazný" a slabší nátury již v tomto momentě sahají po nouzovém kladívku. Ovšem nic není tak černé: Smluvní podmínky vycházejí zase jen ze zákonů a DPP si naštěstí nemůže dělat co chce, a tak se naštěstí např. v zákonu o drahách  nic takového nedočtete. Jedná se o § 37 s magickým názvem Přepravní řád, odstavec 4, kde jsou vyjmenovaná práva pověřené osoby. Nic jako závazné pokyny se zde nevyskytuje, z okna skákat protentokrát nemusíme. Ovšem tak, jako jsou v odstavci 4 definována práva revizora, jsou v odstavci 5 definované povinnosti pasažéra. A hned písmeno a říká, že (cestující je povinen) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Tím máme definitivně potvrzené, že skákat z okna na výzvu revizora nemusíme, a dokonce nemusíme ani říkat mu rodné číslo babičky jen proto, že nám k tomu dá pokyn. Čistě proto, že podobné pokyny nemají nic do činění s bezpečností ani plynulostí dopravy.

To byla malá odbočka k zákonu, a nyní pokračujme zase chvíli ve zkoumání Smluvních přepravních podmínek.
Bod 8.3 praví:
Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku v hotovosti, je povinen prokázat přepravnímu kontroloru své osobní údaje. Osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození) se prokazují občanským průkazem, případně jiným průkazem vydaným státním orgánem. Pokud cestující není schopen prokázat své osobní údaje, je povinen na výzvu přepravního kontrolora jej následovat na pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo setrvat na místě do příchodu osoby oprávněné zjistit jeho totožnost.

To se týká toho, že pokud nemáte občanku či jiný průkaz, pak vám nezbývá, než buď na policii s revizorem počkat, nebo ho následovat na služebnu. Všimněte si onoho "pokud cestující není schopen" - toto se týká zapomenuté občanky, resp. jiného dokladu, nikoli úmyslného neprokázání se.
Následuje bod 8.4, který je relativně nezajímavý, neboť definuje pouze výši přirážky a kde jí zaplatit.
Bod 8.5 se týká přirážky za zavazadla, taktéž můžeme přeskočit. Zde by se slušelo pouze dodat, že černý pasažér s nadměrným zavazadlem by měl být pokutován (přirážkou) pouze jednou. Následuje bod 8.6 o přirážce za psa. Taktéž v tuto chvíli vynechám, ačkoli mě toto téma celkem i zajímá.
Bod 8.7 je asi největší zbraní revizorů.
Na první pohled banální a nevinný odstaveček.
Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuje bezpečnost nebo plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., zákona č. 266/1994 Sb., vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., Smluvních přepravních podmínek, zaplatí přirážku ve výši 400 Kč. Přirážka se ani při platbě na místě nesnižuje.
A tady je ten pravý zakopaný pes oněch dvojpokut. Revizoři se totiž obhajují právě tímto bodem.
Níže si ukážeme, že špatně.
Jedeme dál: bod 8.8 - musíte dostat potvrzení o zaplacení, bod 8.9 - revizor sám rozhoduje o způsobu provedení kontroly. Nuda. A nyní nastává ona obhajoba, proč za čekání na policii nemá revizor nárok účtovat vám 400,- Kč. Přicházíme k magickému bodu 8.10:
Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce. Cestující je v takovém případě povinen na výzvu přepravního kontrolora následovat jej na pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo setrvat na místě
do příchodu osoby oprávněné zjistit jeho totožnost.
Tedy přeloženo do obyčejné češtiny: Pokud odmítnete revizorovi ukázat opičanku (tedy j9 máte u sebe, pouze jí odmítáte ukázat - narozdíl od bodu 8.3), jste povini počkat na policii nebo následovat revizora na služebnu policie. Pokud toto splníte, je vaše povinnost splněna a není jakýkoli důvod k přirážce dle bodu 8.7.

Uvedené chování má též oporu v zákoně - to kdyby revizor tvrdil, že snad porušujete zákon. Náš oblíbený drážní zákon č. 266/1994 Sb. v přepravním řádu (§ 37) v odstavci 5 definuje povinnosti cestujícího takto:
(5) Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní dopravy. Cestující je dále povinen

a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,

b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému, nebo pokud nezaplatí cestující na místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm. d)],

c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu.

d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnosti uvedené v písmenu b).

Písmeno d je přímo do zákona vtělený opravný prostředek pro všechny, kteří odmítnou jednat dle písmene b. Ovšem splněním bodu d je opět zákon splněn, a opět - není důvod k přirážce za porušení zákona dle bodu 8.7 smluvních přepravních podmínek. Pro méně bystré: toto je vtěleno do samého závěru "a to nesplní-li povinnosti uvedené v písmenu b)".

A vraťme se ještě naposledy ke smluvním podmínkám, poslední bod v kapitole 8 - tedy 8.11 - zní:
Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly, je přestupkem podle obecně závazného právního předpisu.

K tomu snad pouze to, že porušení přepravních povinností jakýmkoli cetujícím je přestupkem, ovšem pokud jste pozorně četli, zjistili jste, že k žádnému porušení povinností nedošlo, navíc sankce za přestupky proti právnímu řádu ČR jaksi nemá pravomoc vybírat DPP.